گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/07/21 - 15:48
  • تعداد بازدید خبر : 158
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دفاع از پایان نامه زهرا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

زهرا جوادی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیر آموزش مفهوم شفقت به شیوه الکترونیکی و رضایت و خستگی ناشی از شفقت در پرستاران بیمارستان شهید مصطفی خمینی" دفاع کرد.

93269.mp3 دفاع از پایان نامه زهرا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده مجازی، زهرا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی این دانشکده از پایان نامه خود با عنوان " بررسی تاثیر آموزش مفهوم شفقت به شیوه الکترونیکی و رضایت و خستگی ناشی از شفقت درپرستاران بیمارستان شهید مصطفی خمینی "  طی هفته سوم مهر 98 دفاع کرد.
نتایج حاصل از یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که آموزش مداوم پرستاري به عنوان يك اصل و ضرورت، نيازمند يافتن مؤثرترين روشهاي اجرا است که بتواند مهارت بالينی پرستاران را افزايش دهد و باعث بهبود شرايط خدمت رسانی به بيماران شود. لزوم تغییر در روش‌های آموزشی و به کارگیری روش‌های نوین آموزشی نظیر یادگیری الکترونیکی یک راه حل بالقوه است؛ با توجه به این که یکی از نقش های مهم پرستاران نقش ارتباطی و مراقبتی آن ها همراه با شفقت به بیماران بوده این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مفهوم شفقت به شیوه الکترونیکی بر رضایت و خستگی ناشی از شفقت در پرستاران بیمارستان شهید مصطفی خمینی انجام شد.
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. تمام پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی، با سابقه حداقل یک سال بصورت سرشماری و تصادفی  در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. تاثیر مداخله بر سطح آگاهی شرکت کنندگان (94/0= Partial Eta Squared) از نظر آماری معنادار است. آموزش مفهوم شفقت بر روی رضایتمندی پرستاران تاثیر مثبت داشته و پیشنهاد می‌شود از شیوه آموزش الکترونیکی جهت ارتقاء حرفه‌ای پرستاران در دوره‌های ضمن خدمت، استفاده بیشتری شود.
 دکتر میترا قریب استاد راهنما و دکتر آیین محمدی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر احمدرضا شمشیری و دکتر ریتا مجتهدزاده داوری آن را بر عهده داشتند. دکتر ریتا مجتهدزاده نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مجازی نیز در این جلسه حضور داشت.
عکس و خبر: سیده کاملیا داودزاده

  • گروه خبری : دانشکده مجازی
  • کد خبر : 93269
خبرنگار
سیده کاملیا  داودزاده

سیده کاملیا داودزاده