• تاریخ انتشار : 98/02/14 - 12:12
  • تعداد بازدید خبر : 4

اولین جشنواره قدر استاد در دانشکده پزشکی

فرامرزی

144889.mp3 اولین جشنواره قدر استاد در دانشکده پزشکی

/useruploads/1556955768451xvg.jpg /useruploads/1556955794376dcf.jpg /useruploads/1556955818419myh.jpg /useruploads/1556955838257wlh.jpg /useruploads/1556955859332apl.jpg /useruploads/1556955887203muy.jpg /useruploads/1556955910600sec.jpg /useruploads/1556955939166wva.jpg /useruploads/1556955969888fph.jpg /useruploads/1556955995298phr.jpg /useruploads/1556956026428sfs.jpg /useruploads/1556956054111pjk.jpg /useruploads/1556956086911yfi.jpg /useruploads/1556956119075uoc.jpg /useruploads/1556956137220lfg.jpg /useruploads/1556956162380sqb.jpg /useruploads/1556956186369sky.jpg /useruploads/1556956216689fks.jpg /useruploads/1556956241743hry.jpg /useruploads/1556956275630toj.jpg /useruploads/1556956303114cog.jpg /useruploads/1556956333697ccm.jpg /useruploads/1556956362127dme.jpg /useruploads/1556956401643kms.jpg /useruploads/1556956432939hiq.jpg /useruploads/1556959658104len.jpg /useruploads/1556959730461bks.jpg /useruploads/1556959813773onf.jpg /useruploads/1556959851742epk.jpg /useruploads/1556959910904hha.jpg /useruploads/1556959950416nsy.jpg /useruploads/1556959994966osb.jpg /useruploads/1556960035076vnp.jpg /useruploads/1556960064624ium.jpg /useruploads/1556960113215tua.jpg /useruploads/1556960146580rqp.jpg /useruploads/1556960170314ddn.jpg /useruploads/1556960201066elx.jpg /useruploads/1556960300085mit.jpg /useruploads/1556960326903wkx.jpg /useruploads/1556960362814uvq.jpg /useruploads/1556960426730jut.jpg /useruploads/1556960510083ttq.jpg /useruploads/1556960560655ytt.jpg /useruploads/1556960591067uhl.jpg /useruploads/1556960622663vbe.jpg /useruploads/1556960671463shr.jpg /useruploads/1556960704393snr.jpg /useruploads/1556960745156nwv.jpg /useruploads/1556960772628pkp.jpg /useruploads/1556960854885mki.jpg /useruploads/1556960882833ysn.jpg /useruploads/1556960914148htw.jpg /useruploads/1556960946280hld.jpg /useruploads/1556960968624pdy.jpg /useruploads/1556960993403xiv.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 144889
کلمات کلیدی
عکاس
مریم زاهدي

مریم زاهدي

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید