• تاریخ انتشار : 98/02/28 - 11:39
  • تعداد بازدید خبر : 6

بازدید سفیر کشور افغانستان از دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

145291.mp3 بازدید سفیر کشور افغانستان از دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1558163879810kdm.jpg /useruploads/1558163906056pho.jpg /useruploads/1558163942063avf.jpg /useruploads/1558163965938khw.jpg /useruploads/1558164003171tba.jpg /useruploads/1558164047993tsm.jpg /useruploads/1558164076195onk.jpg /useruploads/1558164093416xdv.jpg /useruploads/1558164133448knt.jpg /useruploads/1558164157196xuc.jpg /useruploads/1558164205693wbw.jpg /useruploads/1558164234645bto.jpg /useruploads/1558164257791hhb.jpg /useruploads/1558164274900nme.jpg /useruploads/1558164298756ydk.jpg /useruploads/1558164315789upb.jpg /useruploads/1558164340931bjf.jpg /useruploads/1558164377512hyd.jpg /useruploads/1558164410214qte.jpg /useruploads/1558164440026fej.jpg /useruploads/1558164463788ndf.jpg /useruploads/1558164480050roe.jpg /useruploads/1558164495410esu.jpg /useruploads/1558164515227bng.jpg /useruploads/1558164533373xda.jpg /useruploads/1558164570070ulp.jpg /useruploads/1558164587502atx.jpg /useruploads/1558164602717hle.jpg /useruploads/1558164617860wcx.jpg /useruploads/1558164630161lfm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145291
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید