• تاریخ انتشار : 96/07/16 - 13:17
  • تعداد بازدید خبر : 3

مراسم تکریم دکتر جعفریان، رئیس سابق و معارفه دکتر کریمی، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین دانشکده پرستاری مامایی)

حسین اکبریان

138905.mp3 مراسم تکریم دکتر جعفریان، رئیس سابق و معارفه دکتر کریمی، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین دانشکده پرستاری مامایی)

/useruploads/1507456305509jct.jpg /useruploads/1507456348047buf.jpg /useruploads/1507456370139mtf.jpg /useruploads/1507456408197tyb.jpg /useruploads/1507456521424xpl.jpg /useruploads/1507456546341sir.jpg /useruploads/1507456572732isa.jpg /useruploads/1507456592577kbj.jpg /useruploads/1507456649349kgs.jpg /useruploads/1507456673315eug.jpg /useruploads/1507456701407rbb.jpg /useruploads/1507456723618nud.jpg /useruploads/1507456752001yaa.jpg /useruploads/1507456774149hej.jpg /useruploads/1507456823081sca.jpg /useruploads/1507456851903oho.jpg /useruploads/1507456881980vqc.jpg /useruploads/1507456922023gok.jpg /useruploads/1507456979244voo.jpg /useruploads/1507457009106rug.jpg /useruploads/1507457045892obw.jpg /useruploads/1507457073294xdx.jpg /useruploads/1507457173073qaj.jpg /useruploads/1507457286232itf.jpg /useruploads/1507457313671ctl.jpg /useruploads/1507457398780lov.jpg /useruploads/1507457450120cut.jpg /useruploads/1507457486974rnr.jpg /useruploads/1507457523699elv.jpg /useruploads/1507457540396nuo.jpg /useruploads/1507457586000api.jpg /useruploads/1507457602046xcr.jpg /useruploads/1507457617191njm.jpg /useruploads/1507457633008kuh.jpg /useruploads/1507457661321xjn.jpg /useruploads/1507457954215kbe.jpg /useruploads/1507457971135jes.jpg /useruploads/1507457987406hvy.jpg /useruploads/1507458002464kki.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 138905
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید