50 مورد یافت شد

برگزاری جلسه مرداد کمیته اورژانس در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مرداد-کمیته-اورژانس-در-بیمارستان-آرش/159981

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_اورژانس خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بحران، بهداشت حرفه ای و مدیریت اجرایی در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-بحران،-بهداشت-حرفه-ای-و-مدیریت-اجرایی-در-بیمارستان-آرش/159480

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_بحران_وبهداشت_حرفه_اییکمیته_مدیریت_اجرایی خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیر ماه کمیته ایمنی بیمار در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیر-ماه-کمیته-ایمنی-بیمار-در-بیمارستان-آرش/159423

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_ایمنی_بیمار خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته کنترل عفونت بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-آرش/159150

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_کنترل_عفونت خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بیمه، درآمد و اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-بیمه،-درآمد-و-اطلاعات-سلامت-در-بیمارستان-آرش/159055

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_بیمه_و_درآمدکمیته_اطلاعات_سلامت_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیر ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیر-ماه-کمیته-ترویج-زایمان-طبیعی-و-تغذیه-با-شیر-مادر-در-بیمارستان-آرش/158965

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_ترویچ_زایمان_طبیعی_و_تغذیه_با_شیر_مادر_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته اخلاق در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-اخلاق-در-بیمارستان-آرش/158910

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و طب انتقال خون به صورت همزمان در بیمارستان آرش

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-و-طب-انتقال-خون-به-صورت-همزمان-در-بیمارستان-آرش/158909

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشکمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_کمیته_طب_انتقال_خون خبرنگار سارا احمدی زاده تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

فرآیند آموزشی بیمارستان آرش در سیزدهمین جشنواره شهید مطهری موفق به کسب رتبه برتر شد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/فرآیند-آموزشی-بیمارستان-آرش-در-سیزدهمین-جشنواره-شهید-مطهری-موفق-به-کسب-رتبه-برتر-شد/158887

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشدکتر_ریحانه_پیرجانیسیزدهمین_جشنواره_شهید_مطهری خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

رئیس بیمارستان آرش در نشستی با اعضای هیئت علمی گفتگو کرد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-بیمارستان-آرش-در-نشستی-با-اعضای-هیئت-علمی-گفتگو-کرد/158673

بیمارستان_جامع_بانوان_آرشدکتر_لادن_کاشانینشست_با_اعضای_هیئت_علمی خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...