76 مورد یافت شد

جلسه تیر ماه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-تیر-ماه-کمیته-حفاظت-فنی-و-بهداشت-کار-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/158914

بیمارستان_فارابیکمیته_حفاظت_فنی_و_بهداشت_کارطب_کارمعاینات_شغلی خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مدیر بیمارستان فارابی بر مصرف بهینه منابع آب تاکید کرد

http://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/مدیر-بیمارستان-فارابی-بر-مصرف-بهینه-منابع-آب-تاکید-کرد/158881

بیمارستان_فارابیکمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایاصرفه_جویی_در_مصرف_آبکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_دارد خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر...

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

http://pr.tums.ac.ir/عکس/-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایای-بیمارستان-فارابی-/158878

بیمارستان_فارابیمنابع_آبصرفه_جوییکووید_19کرونا_را_شکست_میدهیممن_ماسک_میزنمزندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

رییس بیمارستان فارابی: با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی می توانیم بحران کووید-19 را به خوبی مدیریت کنیم

http://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/رییس-بیمارستان-فارابی:-با-رعایت-دقیق-پروتکل-های-بهداشتی-می-توانیم-بحران-کووید–19-را-به-خوبی-مدیریت-کنیم/158759

بیمارستان_فارابیکووید_19کرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_داردمن_ماسک_میزنمکارگروه_اضطراری_مقابله_با_کووید_19 خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط کارگروه اضطراری مقابله با بحران کووید-19 در بیمارستان فارابی برگزار...

کارگروه اضطراری مقابله با بحران کووید-19 در بیمارستان فارابی برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/کارگروه-اضطراری-مقابله-با-بحران-کووید–19-در-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/158748

بیمارستان_فارابیکووید-19کرونا_را_شکست_میدهیممن_ماسک_میزنمکارگروه_اضطراری_مقابله_با_کووید-19زندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اولین جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی در سال 99برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/اولین-جلسه-کمیته-پایش-و-سنجش-کیفیت-بیمارستان-فارابی-در-سال-99برگزار-شد/158708

بیمارستان_فارابیکمیته_سنجش_و_پایش_کیفیت_بیمارستان_فارابیشاخص_کلیدی_عملکردبرنامه_بهبود_کیفیت خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای...

برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی

http://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-تیرماه-99-کمیته-پایش-و-سنجش-کیفیت-بیمارستان-فارابی/158690

بیمارستان_فارابیکمیته_پایش_و_سنجش_کیفیت_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه تیرماه 99 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/جلسه-تیرماه-99-کمیته-اخلاق-بالینی-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/158563

بیمارستان_فارابیکمیته_اخلاق_بالینی_بیمارستان_فارابیکمیته_اخلاق_بالینیحقوق_بیماررضایت_سنجی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی در سال 1399 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر...

اولین جلسه کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی در سال 1399 برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/عکس/اولین-جلسه-کمیته-اخلاق-بالینی-بیمارستان-فارابی-در-سال-1399-برگزار-شد/158529

بیمارستان_فارابیکمیته_اخلاق_بالینی_بیمارستان_فارابیکمیته_اخلاق_بالینی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

ارائه گزارش اقدامات جاری مواجهه با کرونا در جلسه تیرماه 99 کمیته اورژانس بیمارستان فارابی

http://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/ارائه-گزارش-اقدامات-جاری-مواجهه-با-کرونا-در-جلسه-تیرماه-99-کمیته-اورژانس-بیمارستان-فارابی-/158480

بیمارستان_فارابیکمیته_اورژانس_تعیین_تکلیف_و_تریاژ_بیمارستان_فارابیکووید-19 خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...