هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 50 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 50 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 48 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 48 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ٢ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 47 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 47 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 46 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 46 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 سه شنبه ١٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 45 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 45 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 44 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 43 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 43 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 42 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 42 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 41 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 41 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 40 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 40 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#