هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 13 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 13 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 12 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 12 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 11 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 11 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 10 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 10 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 9 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 9 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 8 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 8 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٠ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 7 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 7 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 6 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 6 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 5 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 5 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 4 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 4 - شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد