گزارش تصویری
دیدار و گفت و گوی مدیر پرستاری دانشگاه با پرستاران بیمارستان شریعتی
دیدار و گفت و گوی مدیر پرستاری دانشگاه با پرستاران بیمارستان شریعتی
آرشیو
از تا
جستجو

دیدار و گفت و گوی مدیر پرستاری دانشگاه با پرستاران بیمارستان شریعتی

جلسه بررسی ترفیع اعضای هیئت علمی در معاونت آموزشی

جلسه بررسی راهکارهای تفویض اختیار فرآیندهای معاونت غذاو دارو به شبکه بهداشت و درمان ری

جلسه هم اندیشی در مورد فرایند پذیرش و آموزش دانشجویان بین الملل در دانشکده بهداشت

بازدید مسئولان وزارت بهداشت روسیه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)