گزارش تصویری
هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه از نگاه دوربین دانشکده توانبخشی
هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه از نگاه دوربین دانشکده توانبخشی
آرشیو
از تا
جستجو

هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه از نگاه دوربین دانشکده توانبخشی

دومین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال 97

هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمپوزیوم سلول های بنیادی در مرکز قلب تهران

جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران