نشريه ندا سال 16، شماره 124، فروردين 1393
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 16، شماره 124، فروردين 1393 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 123، اسفند 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 123، اسفند 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 122، آذر 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 122، آذر 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 121، شهريور 1392
فايل الكترونيكي سال 15، شماره 121، شهريور 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 120، خرداد 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 120، خرداد 1392 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 118، شهريور 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 118، شهريور 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 117، خرداد 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 117، خرداد 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 116، فروردين 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 116، فروردين 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 13، شماره 115، آبان 1390
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 13، شماره 115، آبان 1390 بر روي سايا بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد