نشريه ندا سال 9، شماره 94، اسفند 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 94، اسفند 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 93، دي 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 93، دي 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 92، آذر 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 92، آذر 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 91، آبان 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 91، آبان 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 90، مهر 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 90، مهر 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 89، شهريور 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 89، شهريور 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 88، مرداد 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 88، مرداد 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 87، تير 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 87، تير 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 86، خرداد 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 86، خرداد 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 85، فروردين 1386
فايل الكترونيكي سال 9، شماره 85، فروردين 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد