گزارش تصویری
 

شنبه 20 مهر 1398 - 0:0
نشست مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی
وحید مزاجردی