گفتگوي دكتر جعفریان در خصوص تجليل از خيرين سلامت
 

گفتگوي دكتر جعفریان در خصوص سومين همايش تجليل از خيرين سلامت 6 دی ماه 1394