افتتاح بخشهای جدید پیوند کبد با حضور وزیر بهداشت
 

افتتاح بخشهای جدید پیوند کبد بیمارستان امام خمینی با حضور وزیر بهداشت 13 آبان 1394