مراسم تقدیر از برگزیدگان هفدهمین جشنواره ابن سینا
 

تقدیر از 32 برگزيده دانشگاه علوم پزشكي تهران در هفدهمین جشنواره ابن سینا 14 بهمن 1394