دریافت فیلم گزارش شبكه خبر از دستاوردهاي 1394
 

گزارش شبكه خبر 2 فروردين ماه 95 از موفقیت محققان و پژوهشگران ايراني عرصه های مختلف پزشکی در سال 94