گزارش تصویری
بازدید معاونان درمان و پژوهشی دانشگاه از بیمارستان‌های فارابی و بهارلو در هشتمین روز سال جدید
بازدید معاونان درمان و پژوهشی دانشگاه از بیمارستان‌های فارابی و بهارلو در هشتمین روز سال جدید
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید معاونان درمان و پژوهشی دانشگاه از بیمارستان‌های فارابی و بهارلو در هشتمین روز سال جدید

بازدید شبانه دکترحلب چی و دکتر قیوم زاده از بیمارستان شریعتی و مرکز قلب تهران

بازدید نوروزی دکتر پرویز از بیمارستان آرش و بهرامی

بازدید نوروزی دکتر امینی از مرکز طبی و بیمارستان امام خمینی(ره)

بازديد دکتر فتوحی، مشاور رییس دانشگاه و دکتر امینی،‌ پزشک مقيم ستاد هدايت از بيمارستان‌هاي فارابی و بهارلو