راهنما:
  • فاصله های بین عبارات به معنی «يا» می باشد. بعنوان مثال، حاصل جستجوی عبارت: « همایش داخلی » تمام مواردی است که شامل عبارت "همایش" يا "داخلی" باشند.
  • عبارت داخل گیومه از قاعده فوق مستثنی بوده و عیناً جستجو خواهند شد. بعنوان مثال، حاصل جستجوی عبارت: « "همایش داخلی" » تمام مواردی است که به طور دقيق شامل عبارت "همایش داخلی" باشند.
کاربر گرامی نتایج جستجو براساس همه گروه ها و همه زمان ها تا محدوده 300 مورد می باشد جهت مشاهده دقیق نتیجه لطفا دسته گروه و یا محدوده زمانی را انتخاب نمایید
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
مخاطب گرامی، شما جزء کدامیک از گروههای ذیل هستید؟

هیئت علمی دانشگاه ع پ تهران
کارمند درمانی دانشگاه ع پ تهران
کارمند اداری دانشگاه ع پ تهران
دانشجوی دانشگاه ع پ تهران
خارج از دانشگاه