راهنما:
 • فاصله هاي بين عبارات به معني «يا» مي باشد. بعنوان مثال، حاصل جستجوي عبارت: « همايش داخلي » تمام مواردي است که شامل عبارت "همايش" يا "داخلي" باشند.
 • عبارت داخل گيومه از قاعده فوق مستثني بوده و عيناً جستجو خواهند شد. بعنوان مثال، حاصل جستجوي عبارت: « "همايش داخلي" » تمام مواردي است که به طور دقيق شامل عبارت "همايش داخلي" باشند.

نتايج جستجو براي عبارت « » تعداد خبر مي باشد.
موضوع ترتيب
  تعداد رديف در هر صفحه:
  سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
  اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد

  #