راهنمای تحریریه و داشبورد فیلم و عکس

تاریخ
نسخه دریافت فایل
1395/10/28 4.0   راهنمای کاربردی تحریریه
1395/12/21 2.0   راهنمای کاربردی گزارش تصویری

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#