گزارش تصویری
بازدید دکتر پارساپور از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و امیراعلم
بازدید دکتر پارساپور از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و امیراعلم
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید دکتر پارساپور از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و امیراعلم

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان های بهارلو و ضیائیان

بازدید نوروزی دکتر کریمی رئیس دانشگاه و اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه از نه بیمارستان تحت پوشش

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در مانور سلامت نوروزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نشست صمیمی مدیریت نظارت و امور عمومی دانشگاه