رسانه تصویری
 

مشروح سخنرانی دکتر عباسعلی کریمی در مراسم نکوداشت دکتر اردشیر قوام زاده در موسسه نیماد