برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان

دکتر اشرف آل یاسین مدیر گروه زنان دانشگاه در جلسه مورتالیتی مادر باردار گفت: اخذ رضایت آگاهانه از مادران باردار در انتخاب نوع بیهوشی اسپاینال یا جنرال برای عمل سزارین، توسط گروه بیهوشی الزامی است و باید جدا از بحث درمان انجام شود.

آغاز ثبت نام رایگان کارگاه بازیگری ویژه دانشجویان دانشگاه

آغاز ثبت نام رایگان کارگاه بازیگری ویژه دانشجویان دانشگاه

در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی برای دانشجویان، مدیریت هنری و فوق برنامه با آکادمی بازیگران جادویی که بنیانگذار آن از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران است، قرارداد دوره آموزش بازیگری منعقد کرد.