جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی برگزار شد

جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی برگزار شد

دکتر عبدالرحمان رستمیان مشاور رئیس دانشگاه در اموراجتماعی محور گفت: درحوادث و چالش هاست که ظرفیت مردم ظهور پیدا می کند و ما باید ضمن هدایت این نفس های خیر، از داوطلبان، سمن ها و خیرین قدردانی کنیم.

تشریح انواع معماری برند در دوازدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

تشریح انواع معماری برند در دوازدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

مدیر روابط عمومی دانشگاه با تعریفی از روابط عمومی و انواع معماری برند در دوازدهمین جلسه برندسازی دانشگاه تاکید کرد اگر بخواهیم در دانشگاه موفق باشیم باید بتوانیم همنوایی ایجاد کنیم زیرا نقطه اوج قدرت ما در همنوایی است.