زنگ نشاط و سلامت و ورزش همگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی در خوابگاه متاهلین برگزار شد

زنگ نشاط و سلامت و ورزش همگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی در خوابگاه متاهلین برگزار شد

مدیریت تربیت بدنی، برنامه ورزش همگانی را با عنوان زنگ نشاط و سلامت و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در خوابگاه متاهلین دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.