دومین جلسه هم‌اندیشی در خصوص استخراج شاخص‌های عملکردی حوزه تغذیه بالینی بر مبنای سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان‌ها (HIS)

دومین جلسه هم‌اندیشی در خصوص استخراج شاخص‌های عملکردی حوزه تغذیه بالینی بر مبنای سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان‌ها (HIS)

کارشناسان معاونت درمان و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص ساماندهی ثبت اطلاعات شاخص‌های تغذیه بالینی بیمارستان‌های تابعه در پورتال وزارت بهداشت تبادل‌نظر کردند.