گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 1400/10/22 - 14:03
  • تعداد بازدید کنندگان خبر : 37
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی؛ راهکارهای پیشنهادی

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور سازمان غذا و دارو راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی را اعلام کرد.

205572.mp3 ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی؛ راهکارهای پیشنهادی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت غذا و دارو، اداره کل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور سازمان غذا و دارو در پی ﺑﺮﺭﺳﯽ گزارش‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی ارسال‌شده ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺘﺒﻮﻉ به‌منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ به‌عنوان ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی اعلام کرد:

۱- ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ، ﺷﮑﻞ ﻭ ﺩﻭﺯ ﺩﺍﺭﻭ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ دوره‌ای آن‌ها ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ آموزش‌های ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ کارکنان ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ در خصوص ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ بسته‌بندی ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ دارو دهی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ نام‌گذاری ﺑﺮﺧﯽ فرآورده‌ها عنوان‌شده ﺍﺳﺖ.

۲- ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ برچسب‌گذاری ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻ، ﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻭ الکترولیت‌های ﺑﺎ غلظت ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ

۳- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﭘﺮﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ به‌منظور ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ آن‌ها

4- فاصله‌گذاری ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﯾﺨﭽﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﮎ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ بخش‌ها ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ دارو پزشکی

۵- ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ بخش‌های بیمارستان‌ها ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺘﻮﮎ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ برچسب‌گذاری ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ برچسب‌گذاری ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻ

۶- ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ کارد کس ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ کارد کس ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ دارو دهی ﻭ در صورت ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ کارد کس ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﺷﻮﺩ.

7- ﺩﺭﺝ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ایجادشده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭ جلب‌توجه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ هایل‌هایت ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ اختصارنویسی ﻭ ﺧﻂ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻭﺍﺿﺢ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ

8- ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ثبت‌کننده ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ به‌منظور ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ هرگونه ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﭘﺰﺷﮏ

9- ﺍﺧﺬ شرح‌حال ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ، بیماری‌های زمینه‌ای ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ حساسیت‌های ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ، ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻡ،

10- فراهم‌سازی ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ HIS ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭ به‌منظور ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺟﺪﯼ ﻭ تهدیدکننده ﺣﯿﺎﺕ

11- آگاه‌سازی ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭﯼ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ حساسیت‌های ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ رخ‌داده ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ، باهدف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺪﯼ تهدیدکننده ﺣﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺑﻖ حساسیت‌های ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺎﺑﻘﻪ واکنش‌های ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ آن‌ها ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ

نهایتاً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ مهم‌ترین ﻭ مؤثرترین ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، راه‌اندازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﻧﯿﮏ ﺩﻭﺯ و آماده‌سازی ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ است. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ اعمال‌شده ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارودرمانی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ به‌صورت ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ بخش‌ها می‌تواند ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ مؤثری ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  • گروه خبری : معاونت غذا و دارو
  • کد خبر : 205572
خديجه  آب پر
خبرنگار

خديجه آب پر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید