نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی

نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی

در شرایط فعلی و با توجه به ماهیت گسترش و قابلیت انتقال بیماری کرونا فاصله گیری اجتماعی از مهمترین راهکارهای کنترل همه گیری است و مطالعات دقیق نشان داده که فاصله گذاری اجتماعی در بعضی از همه گیری ها تا بیش از 95 درصد، در کاهش موارد و گسترش بیماری نقش داشته است.

کرونا، نوروز و سفر

کرونا، نوروز و سفر

نوروز یکی بهترین فرصت های سفر است، ولی نوروز امسال با توجه به شیوع کرونا زمان خوبی برای مسافرت نیست، اگر ناگزیر به سفر شدید به توصیه های این ویدئو دقت کنید.