چگونه در خانه شاد بمانيم؟

چگونه در خانه شاد بمانيم؟

سازمان بيمه سلامت ايران با انتشار فيلمي از فرصت ماندن در خانه براي پيشگيري از انتقال کرونا و اينکه «چگونه در خانه شاد بمانيم»براي عموم مردم آموزش هايي را ارائه کرد که در ادامه مي بينيد.