برندآفرینی

دکتر ترابی: برندآفرینی با آرایش مجدد الگوهای مرتبط، شرایط تبادل اندیشه و تغذیه مناسب فکری را فراهم می کند

دکتر ترابی: برندآفرینی با آرایش مجدد الگوهای مرتبط، شرایط تبادل اندیشه و تغذیه مناسب فکری را فراهم می کند

مدیر روابط عمومی دانشگاه، در سی و هشتمین جلسه خوش نامی، بر ضرورت تغذیه مناسب و مداوم سازمان روان و بدن تاکید کرد و آن را لازمه امید آفرینی و تولید افکار جدید خواند.

دکتر ترابی: ارزش ویژه ی برند در افزایش کاربری و مرغوبیتی است که برای محصولات و خدمات دانشگاه ایجاد می شود
سبک های رهبری و ارتباط آن با سازمان وجودی انسان

دکتر ترابی: ارزش ویژه ی برند در افزایش کاربری و مرغوبیتی است که برای محصولات و خدمات دانشگاه ایجاد می شود

در سی و ششمین جلسه خوش‌نامی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص مدل هدایت برند، سبک های رهبری، عوامل موفقیت، شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان ها و سطوح مختلف بلوغ بحث و از سازمان وجودی انسان به عنوان اهرمی برای شکل گیری سازمان اصلی یاد شد.

دکتر ترابی: سرعت و توانایی خانواده بزرگ دانشگاه در تشخیص فرصت‌ها و اقدام سریع از اولویت های برند آفرینی است

دکتر ترابی: سرعت و توانایی خانواده بزرگ دانشگاه در تشخیص فرصت‌ها و اقدام سریع از اولویت های برند آفرینی است

مدیر روابط عمومی دانشگاه، به منظور نهادینه سازی مفهوم برندینگ به مرور بر مباحث گذشته پرداخت و گفت: باز تعریف این مفاهیم اذهان را برای ورود به مرحله عملیاتی سازی و اجرا آماده می کند.

دکتر ترابی: لازمه ی موفقیت در برند سازی داخلی، "پذیرش" و "پیروی" مخاطبان از تغییر است
در سی و سومین جلسه برندینگ بر توجه به فناوری های جدید، به عنوان اهرمی برای تغییر در سازمان تاکید شد

دکتر ترابی: لازمه ی موفقیت در برند سازی داخلی، "پذیرش" و "پیروی" مخاطبان از تغییر است

در سی و سومین جلسه خوش نامی دانشگاه، اهمیت طراحی الگوی عمومی تغییر، توجه به پیش نیازهای تغییر و نتایج بی توجهی به پیش نیازها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.