TUMS TALK

1401/07/06

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی نقش MRI در نوروپاتولوژی

1401/06/19

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی

1401/06/09

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی

1401/06/02

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI