دکتر حمید چوبینه: دانشگاه یک نهاد مسئولیت پذیر اجتماعی است که در حوزه‌های مختلف جامعه نقش آفرین است و حضور پیدا می کند
برندآفرینی مشارکتی در حوزه بهداشت و درمان

دکتر حمید چوبینه: دانشگاه یک نهاد مسئولیت پذیر اجتماعی است که در حوزه‌های مختلف جامعه نقش آفرین است و حضور پیدا می کند

عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی، مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران گفت: وظیفه اصلی دانشگاه‌ کمک به‌سلامت و آموزش درست به مردم است . همچنین تربیت مدیران مجرب برای سیستم سلامت کشور، ازجمله وظایف مهم دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی تهران نهادی است که در تمامی شاخه‌ها از مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالایی برخوردار است. این مسئولیت‌پذیری در دوران کرونا به نقطه خود اوج رسیده است، زمانی که کادر درمان ازجان‌گذشتگی کنند و صحنه‌های زیبایی می‌آفرینند. همچنین روحیه نیکوکاری و مهربانی در تک‌تک آحاد جامعه و در برخورد با کادر درمان بسیار چشمگیر است. در محیط دانشگاه ما نیازمند ارتباطات خوب و آموزش رفتارهای صحیح بین شهروندان دانشگاهی هستیم.