محتوای خبری بیمارستان شریعتی

لیست اخبار صفحه :1
اقدامات زیست محیطی بیمارستان شریعتی و نگرش سبز این بیمارستان الگو برای دیگر بیمارستان هاست
رئیس اداره محیط زیست تهران در مراسم روز بدون خودرو در بیمارستان شریعتی :

اقدامات زیست محیطی بیمارستان شریعتی و نگرش سبز این بیمارستان الگو برای دیگر بیمارستان هاست

مراسم روز جهانی بدون خودرو با حضور مسئولان و کارشناسان محیط زیست و شهرداری تهران و شرکت کویر موتور در بیمارستان شریعتی برگزار شد.