محتوای خبری بیمارستان شریعتی

آغاز اجرای روش زایمان بی درد در اتاق زایمان بیمارستان شریعتی

آغاز اجرای روش زایمان بی درد در اتاق زایمان بیمارستان شریعتی

دکتر اشرف آل یاسین رئیس بخش زنان و زایمان بیمارستان شریعتی از آغاز اجرای روش زایمان بی‌درد در اتاق زایمان بیمارستان شریعتی خبر داد. دکتر آل یاسین افزود: تمام مادرانی که تمایل به زایمان بی‌درد داشته باشند با مراجعه به درمانگاه پرناتال و مراقبت‌های بارداری بیمارستان، می‌توانند این روش زایمان را انتخاب کنند.

فیلم «سازمان پیچیده‌ای به نام بیمارستان» به همت بیمارستان شریعتی تهیه و منتشر شد

فیلم «سازمان پیچیده‌ای به نام بیمارستان» به همت بیمارستان شریعتی تهیه و منتشر شد

فیلم «سازمان پیچیده ای به نام بیمارستان» با موضوع شرح وظایف و ماهیت کلی واحدهای مختلف یک بیمارستان تهیه و منتشر شد. این فیلم با حمایت دکتر سعیدرضا مهرپور، رئیس بیمارستان شریعتی در نسخه اصلی به مدت حدود ۲۳۰ دقیقه تهیه شده است که به شرح وظایف واحدهای مختلف و معرفی ماهیت کلی بیمارستان ها می‌پردازد. در این فیلم معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، درمان و پشتیبانی و مدیریت دارویی، آزمایشگاه، مدیریت درمان، مدیریت پرستاری معرفی می شوند. همچنین واحدهای اموراداری، امور مالی، ایمنی بیمار و کنترل عفونت، واحد خدمات، مدیریت بحران، بهبود کیفیت انبار و اموال، تغذیه و روابط عمومی نیز معرفی می‌شوند.