قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نامه ای به دکتر کریمی مراتب قدردانی خود را از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 و تاریخ شفاهی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.

دیدار نوروزی دکتر کریمی از بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی

دیدار نوروزی دکتر کریمی از بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر فرشاد علامه معاون درمان و دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، اول فروردین 1400 از اورژانس بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی دیدن کردند.

بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولین روز سال جدید

بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولین روز سال جدید

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه به همراه دکتر فرشاد علامه معاون درمان و دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، اول فروردین 1400 از بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی بازدید کردند و سال جدید را به کادر درمان تبریک گفتند.