محتوای خبری دانشکده توانبخشی

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان بهزیستی با دانشکده توانبخشی

برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان بهزیستی با دانشکده توانبخشی

در راستای دانشگاه اجتماعی و حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم جلسه هم اندیشی سازمان بهزیستی با دانشکده توانبخشی در خصوص ارائه خدمات توانبخشی به جامعه هدف سازمان بهزیستی در دفتر ریاست دانشکده توانبخشی برگزار شد.

 تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه امضا شد
در پی پویش یک دقیقه با مسئولان

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه در راستای دانشگاه های نسل سوم و چهارم و با هدف ایجاد ارتباط نظام مند و همکاری در به اشتراک گذاشتن منابع و ایده ها، حمایت طلبی، مشاوره علمی، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در حوزه توانبخشی امضا شد.