اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است) را منتشر کردند.