اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب هستند

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب هستند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب هستند) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش ملاحظات مربوط به نگهداری از بیمار در منزل چیست/ آیا نیاز است برای نگهداری فرد بیمار مبتلا به کووید 19 در خانه از گان استفاده شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش ملاحظات مربوط به نگهداری از بیمار در منزل چیست/ آیا نیاز است برای نگهداری فرد بیمار مبتلا به کووید 19 در خانه از گان استفاده شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش ملاحظات مربوط به نگهداری از بیمار در منزل چیست/ آیا نیاز است برای نگهداری فرد بیمار مبتلا به کووید 19 در خانه از گان استفاده شود) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا افراد دچار معلولیت، جزو گروه پرخطر ابتلا به بیماری کووید 19 محسوب می شوند

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا افراد دچار معلولیت، جزو گروه پرخطر ابتلا به بیماری کووید 19 محسوب می شوند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا افراد دچار معلولیت، جزو گروه پرخطر ابتلا به بیماری کووید 19 محسوب می شوند) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ضدعفونی کردن سینک ظرفشویی پس از هربار شستشوی لوازم خریداری شده از بیرون ضروری است

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ضدعفونی کردن سینک ظرفشویی پس از هربار شستشوی لوازم خریداری شده از بیرون ضروری است

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا ضدعفونی کردن سینک ظرفشویی پس از هربار شستشوی لوازم خریداری شده از بیرون ضروری است) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از اتو بخار برای از بین بردن ویروس کرونا روی لباس می تواند کافی باشد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از اتو بخار برای از بین بردن ویروس کرونا روی لباس می تواند کافی باشد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا استفاده از اتو بخار برای از بین بردن ویروس کرونا روی لباس می تواند کافی باشد) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش در صورت بلند بودن ناخن ها یا داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل ویروس کرونا کافی است

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش در صورت بلند بودن ناخن ها یا داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل ویروس کرونا کافی است

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش در صورت بلند بودن ناخن ها یا داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل ویروس کرونا کافی است) را منتشر کردند.

آخرین شواهد در رابطه با کووید- 19 براساس آخرین دانش موجود تا 15 می 2020
ندای تندرستی

آخرین شواهد در رابطه با کووید- 19 براساس آخرین دانش موجود تا 15 می 2020

مورد مشکوک، فرد با بیماری حاد تنفسی (تب و حداقل یک علامت / نشانه بیماری تنفسی مثل سرفه، تنگی نفس و تاریخچه ای از سفر و یا اقامت در محلی که 14 روز قبل از شروع علائم، انتقال بیماری کووید-19 در آن گزارش شده است.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تکاندن لباس فرد مبتلا به بیماری کووید 19 منجر به پخش شدن ویروس در هوا می شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تکاندن لباس فرد مبتلا به بیماری کووید 19 منجر به پخش شدن ویروس در هوا می شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا تکاندن لباس فرد مبتلا به بیماری کووید 19 منجر به پخش شدن ویروس در هوا می شود) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود) را منتشر کردند.

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

بررسـی هـای اولیه نشـان میدهـد که حـدود 65-40 درصـد مبتلایان به نارسـایی حاد تنفسـی ناشـی از این ویـروس کـه بـه تهویـه مکانیکـی نیازمنـد میشـوند، فـوت مـی کننـد،ایـن مطالعـه ی مـروری بـه دنبـال جمـع آوری شـواهد موجـود در مـورد تاثیـر داروهـای هیدروکسـیکلروکین و کلروکیـن بـر درمـان بیمـاری کوویـدـ19 میباشـد.