بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه روز سه شنبه 15 مهر 99 باحضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن شورای طبقه هشتم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

برگزاری شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

باحضور دکتر محمدهادی موسوی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، جلسه شورای معاونت باهدف ارائه گزارش فعالیت های صیانت از حقوق شهروندی معاونت روز دوشنبه 14 مهر 99 از ساعت 14:30 تا 16:30 برگزار شد.