جلسه برندسازی دانشگاه

جلسه برندسازی دانشگاه

جلسه برندسازی 6 آبان 99 با حضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیرروابط عمومی دانشگاه در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار شد.