برگزاری جلسه مصاحبه دکترای پژوهشی رشته ایمنی شناسی پزشکی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

برگزاری جلسه مصاحبه دکترای پژوهشی رشته ایمنی شناسی پزشکی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

جلسه مصاحبه دکترای پژوهشی رشته ایمنی شناسی پزشکی با حضور رئیس، معاون و تعدادی از اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، ناظران دانشگاه علوم پزشکی تهران و داوطلبان رشته دکترای پژوهشی ایمنی شناسی پزشکی روز یکشنبه 27 مهر 99 به صورت حضوری و مجازی در سالن دکتر فرهودی این مرکز و فضای اسکای روم برگزار شد.