بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه

بیستمین جلسه برندسازی دانشگاه روز سه شنبه 15 مهر 99 باحضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن شورای طبقه هشتم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.