محتوای خبری مجتمع بیمارستانی امیراعلم

عمل سودو میکسوما پریتوئنی به شیوه هایپک در بخش جراحی سرطان بیمارستان امیراعلم

عمل سودو میکسوما پریتوئنی به شیوه هایپک در بخش جراحی سرطان بیمارستان امیراعلم

عمل سودو میکسوما پریتوئنی به شیوه هایپک در بخش جراحی سرطان بیمارستان امیراعلم به عنوان تنها مرکز ارائه دهنده این نوع جراحی و شیمی‌درمانی( هایپک ) در دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت انجام شد.