محتوای خبری مرکز قلب تهران

کلیپ روز رژیم درمانگر مرکز قلب تهران

کلیپ روز رژیم درمانگر مرکز قلب تهران

به مناسبت روز رژیم درمانگر کلیپی از فعالیت های انجام شده در واحد تغذیه مرکز قلب تهران تهیه شد تا از فعالیت های این همکاران تقدیر شده باشد.