فیلم گفت و گو  با دکتر محبوبه علیزاده، فلوشیپ کنترل عفونت و مدیر درمان بیمارستان بهارلو

فیلم گفت و گو با دکتر محبوبه علیزاده، فلوشیپ کنترل عفونت و مدیر درمان بیمارستان بهارلو

دکتر محبوبه علیزاده، فلوشیپ کنترل عفونت و مدیر درمان بیمارستان بهارلو تاکید کرد: مردم با پیامها و نصب نزم افزارهای معرفی شده ازسوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی آگاهی خود را در خصوص بیماری کرونا بیشتر کنند، در این فیلم ببینید.