اهدای کمک های جمع آوری شده کارگاه آموزش فتوشاپ دانشجویان، به بیمارستان امام خمینی (ره)

اهدای کمک های جمع آوری شده کارگاه آموزش فتوشاپ دانشجویان، به بیمارستان امام خمینی (ره)

در راستای برنامه و اهداف مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهیان، مبالغ جمع آوری شده از برگزاری کارگاه آموزش فتوشاپ توسط کانون های دانشجویی عکس لنز و خیریه کیش مهر دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اختیار مددکاری بیمارستان امام خمینی (ره) گذاشته شد.

مسابقه پلانک مجازی دانشجویان دختر به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار و افراد برتر معرفی شدند

مسابقه پلانک مجازی دانشجویان دختر به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار و افراد برتر معرفی شدند

مدیریت تربیت بدنی، مسابقه پلانک دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در شرایط فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی برگزار و اسامی افراد برتر را اعلام کرد.

جلسه دفاع از پایان نامه پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی برگزار شد

پرتو فتحی آذرخوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده مجازی از پایان نامه خود با عنوان " تعیین عوامل موثر بر صداقت علمی دانشجویان در آموزش های مجازی و شناسایی اولویت این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی تهران " دفاع کرد.

تصمیمات هم راستا با منافع جمعی مهمترین عامل در ایجاد تعلق سازمانی است
مستند «فرصت های سرآمدی در حوزه تحقیقات و فناوری»

تصمیمات هم راستا با منافع جمعی مهمترین عامل در ایجاد تعلق سازمانی است

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه و دکتر سعید صادقیان معاون پژوهشی مرکز قلب تهران در گفت وگو با مستندسازان فرصت های سرآمدی در حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران رویکرد مدیریت نوآورانه و فناورانه مرکز قلب در کشور را تشریح کردند. در بخش دوم از گفتگو راهکار ایجاد تعلق خاطرسازمانی در کارکنان یک مجموعه مورد بحث و بررسی و قرار گرفت.

دفاع از پایان نامه ابوذر رمضانی اولین دانشجوی دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مجازی

دفاع از پایان نامه ابوذر رمضانی اولین دانشجوی دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مجازی

ابوذر رمضانی اولین دانشجوی دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مجازی از پایان نامه خود با عنوان " طراحی، اجرا و ارزیابی مدل شبیه سازی جریان دانش در شبکه همکاری های بین فردی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران " دفاع کرد.