آخرین شواهد در رابطه با کووید- 19 براساس آخرین دانش موجود تا 15 می 2020
ندای تندرستی

آخرین شواهد در رابطه با کووید- 19 براساس آخرین دانش موجود تا 15 می 2020

مورد مشکوک، فرد با بیماری حاد تنفسی (تب و حداقل یک علامت / نشانه بیماری تنفسی مثل سرفه، تنگی نفس و تاریخچه ای از سفر و یا اقامت در محلی که 14 روز قبل از شروع علائم، انتقال بیماری کووید-19 در آن گزارش شده است.

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

بررسـی هـای اولیه نشـان میدهـد که حـدود 65-40 درصـد مبتلایان به نارسـایی حاد تنفسـی ناشـی از این ویـروس کـه بـه تهویـه مکانیکـی نیازمنـد میشـوند، فـوت مـی کننـد،ایـن مطالعـه ی مـروری بـه دنبـال جمـع آوری شـواهد موجـود در مـورد تاثیـر داروهـای هیدروکسـیکلروکین و کلروکیـن بـر درمـان بیمـاری کوویـدـ19 میباشـد.

نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت در کووید-19

نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت در کووید-19

شاید بتوان گفت مهم‌ترین پرسشی که از ابتدای شروع شدن اپیدمی کووید-19 مطرح بوده این است که چند درصد از مبتلایان (نه بیماران تشخیص داده شده)، به دلیل ابتلا به این بیماری فوت می‌کنند؟ این گزاره‌برگ به پاسخ این پرسش با توجه به مستندات منتشر شده تا حال حاضر می‌پردازد.

ارزش تشخیصی سی تی اسکن ریه در فرآیند تشخیص کووید-19 در مراکز درمانی
ندای تندرستی

ارزش تشخیصی سی تی اسکن ریه در فرآیند تشخیص کووید-19 در مراکز درمانی

کتابچه "ارزش تشخیصی سی تی اسکن ریه در فرآیند تشخیص کووید- 19در مراکز درمانی" به جمع آوری، تحلیل و جمع بندی شواهد علمی منتشر شده در جهان در خصوص حساسیت و ویژگی سی تی اسکن ریه در تشخیص کووید 19پرداخته و سپس با جمع بندی این شواهد و با استفاده از روش آزمون متوالی، سناریوهای مختلف در ارزیابی علائم، تشخیص توسط سی تی اسکن و همچنین تست RT-PCR در تشخیص کووید 19را به تصویر می کشد تا بتواند شاهدی علمی در استفاده از روشهای تشخیصی برای شناسایی بیماری کووید -19 ارائه نماید.

ایمنی و اثربخشی داروی رمدسیویر (Remdesivir) در درمان کووید-19
ندای تندرستی

ایمنی و اثربخشی داروی رمدسیویر (Remdesivir) در درمان کووید-19

جهت درمان کووید-19 ، برخی از داروها منتظر گرفتن تاییدیه می باشند، از جمله آنها می توان به داروی ضدویروس رمدسیویر اشاره کرد. با توجه به مباحث مطرح شده در فضای بهداشت و درمان کشور این گزارش مروری جهت جمع آوری شواهد موجود در مورد تاثیر داروی رمدسیویر بر درمان بیماری کووید-19 تهیه و تنظیم گردیده است.

بیماران بدون علامت در کووید-19

بیماران بدون علامت در کووید-19

یکی از اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای برآورد شیوع بیماری کووید-19 در جامعه و همچنین انجام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌ها، اطلاع از نسبت بیماران بدون علامت (asymptomatic) و پیش‌علامت (presymptomatic) به کل بیماران و احتمال انتقال عفونت از آنها می‌باشد.گزاره‌برگ حاضر به مرور جدیدترین مقالات منتشر شده در این زمینه می‌پردازد.

عملکرد حوزه مجازی سازی دانشگاه از روند استقرار آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا

عملکرد حوزه مجازی سازی دانشگاه از روند استقرار آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا

دکتر میترا ذوالفقاری، معاون آموزشی دانشکده مجازی و متولی بسته مجازی سازی دانشگاه در گزارشی عملکرد حوزه مجازی سازی دانشگاه را از روند استقرار آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا شرح داد.

عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی از زمان شیوع بیماری کرونا
گزارش معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی از زمان شیوع بیماری کرونا

دکتر هومن شهسواری، معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در یادداشتی عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده از زمان شیوع بیماری کرونا را شرح داد.

اقدامات حوزه معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی منابع درارائه خدمات به بیماران مبتلا به ویروس کرونا

اقدامات حوزه معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی منابع درارائه خدمات به بیماران مبتلا به ویروس کرونا

دکتر محمود بیگلر، معاون توسعه دانشگاه بخشی از فعالیت های این معاونت در اسفند ۹۸ را منتشر کرد. حوزه معاونت توسعه همگام با حوزه‌های معاونت های درمان، بهداشت و غذاودارو در زمینه ارائه خدمات به بیماران مبتلا به ویروس کرونا اقدامات مختلفی را برنامه ریزی و اجرا کرد.