گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 99/03/09 - 10:17
  • تعداد بازدید خبر : 315
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

بررسـی هـای اولیه نشـان میدهـد که حـدود 65-40 درصـد مبتلایان به نارسـایی حاد تنفسـی ناشـی از این ویـروس کـه بـه تهویـه مکانیکـی نیازمنـد میشـوند، فـوت مـی کننـد،ایـن مطالعـه ی مـروری بـه دنبـال جمـع آوری شـواهد موجـود در مـورد تاثیـر داروهـای هیدروکسـیکلروکین و کلروکیـن بـر درمـان بیمـاری کوویـدـ19 میباشـد.

156630.mp3 مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

مقدمه

در مـاه دسـامبر سـال 2019 میلادی در شـهر ووهـان چیـن بیمـاری نوظهـور بـا عنـوان کوویـدـ19 (19-COVID )بـا منشـا ویـروس جدیـد سـندروم حـاد تنفسـی کرونـا ویـروس 2 یـا(2-CoV-SARS )گـزارش شـد که به سـرعت بـه دیگر کشـورهای جهان انتشـار یافـت. سـرعت بالای انتشـار ویـروس باعـث شـده کشـورها بـا حجم وسـیعی از افـراد مبتلا روبرو شـوند. بررسـی هـای اولیه نشـان میدهـد که حـدود 65-40 درصـد مبتلایان به نارسـایی حاد تنفسـی ناشـی از این ویـروس کـه بـه تهویـه مکانیکـی نیازمنـد میشـوند، فـوت مـی کننـد، کـه ایـن رقـم به طـور چشـمگیری بالاتر از میـزان مـرگ و میـر گـزارش شـده بـرای سـندروم حاد تنفسـی تیپ یـک مرتبط با سـایر بیماریها اسـت. بنابرایـن تمرکـز مداخلات نـه تنهـا بـر روی اصلاح هایپوکسـی و تامیـن حمایـت کافـی از ارگان هـای بـدن اسـت، بلکه کاهـش بـار ویروسـی بیماری بـا اسـتفاده از داروهـای آنتـی ویـروس و در نتیجـه کاهـش شـدت بیمـاری هـم مدنظـر پزشـکان مـی باشـد. هـم اکنـون بـرای درمان ایـن بیمـاری برخی از داروهای ضدویروسـی مانند فاویپیراویـر (Favipiravir ،) کلروکیـن (Chloroquine ،)هیدورکسـی کلروکین (Hydroxychloroquine )و رمدسـیویر(Remedsivir ) اسـتفاده میشـوند. ایـن مطالعـه ی مـروری بـه دنبـال جمـع آوری شـواهد موجـود در مـورد تاثیـر داروهـای هیدروکسـی کلروکین و کلروکیـن بـر درمـان بیمـاری کوویـدـ19 میباشـد.

نتایج

معیارهـاي ورود در ایـن پژوهـش عبـارت بودنـد از بررسـی ایمنی و اثربخشـی داروی هیدروکسی کلروکین و کلروکیـن در جمعیـت بیمـاران دچـار کوویـدـ19 در مقایسـه بـا دیگـر روش هـاي درمانـي روتیـن )نظیـر سـایر داروهـای مـورد اسـتفاده( و یـا دارونمـا. ابتـدا بـا بررسـی پایگاههـای داده ای کـه در بخـش روش ذکـر شـد، 18 مـورد کارآزمایـی مربـوط بـه کشـورهای دیگـر پیـدا شـد کـه هـر کـدام بسـته بـه نـوع مطالعـه بـه مقایسـه ی هیدروکسـی کلروکین یـا کلروکیـن بـا دارونماهـا (قـرص دارونمـا کـه از طریق دهانـی مصـرف میشـود) پرداختـه بودنـد. همچنیـن برخـی از ایـن مطالعـات بـه بررسـی اثـر ترکیـب کلروکیـن یـا هیدورکسـی کلروکیـن با داروهـای دیگر مثـل فاویپیراویـر یـا آزیترومایسـین پرداختـه بودنـد. مشـخصات ایـن کارآزمایی هـا بـه تفصیـل در جـدول شـماره یک قابل مشـاهده اسـت. از این 18 کارآزمایی هـم اکنـون 11 مطالعـه در حـال نمونه گیری هسـتند. از طرفـی با بررسـی پایگاه دادهای داخلـی ir.irct.www تعـداد 8 کارآزمایـی پیـدا شـد کـه 4 مـورد دارای گروه کنتـرل و 4 مـورد دیگـر فاقـد گـروه کنتـرل بودنـد. 2 مـورد از ایـن کارآزمایی هـا فاقـد تکنیـک کورسـازی و 1 مـورد از کارآزمایی هـا فاقـد تکنیـک تصادفی سـازی بودنـد.

برای دریافت مطالعه اینجا کلیک نمایید.

 

تنظیم: مهندس سارا نعیمی
منبع: موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

  • گروه خبری : گروه خبری RSS,داروسازی,اخبار ,روشنگری و پاسخ به شایعات,راهنما و دستورالعمل‌ها,گزارش تفصیلی
  • کد خبر : 156630
خبرنگار

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید