TUMS TALK

1401/08/30

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع توانبخشی سالمندی توانبخشی در سالمندان

1401/08/06

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت تأثیر افزایش سن در ناباروری

1401/07/25

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت آنچه پدر و مادر برای داشتن فرزندانی سالم باید بدانند

1401/07/14

مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت بازی و رفتار با نوزاد و شیرخوار به‌منظور ارتقای توانایی‌های مغزی او