برگزاری هشتمین جلسه آموزش توجیهی دستورالعمل‌های برنامه باروری سالم و فرزند آوری در مرکز بهداشت جنوب تهران

برگزاری هشتمین جلسه آموزش توجیهی دستورالعمل‌های برنامه باروری سالم و فرزند آوری در مرکز بهداشت جنوب تهران

کارشناس واحد جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران هشتمین جلسه آموزش توجیهی دستورالعمل‌های برنامه باروری سالم و فرزند آوری و ارائه خدمات باروری سالم در شرایط شیوع بیماری کرونا را برگزار کرد.