جلسه هماهنگی نظارت‌های لازم بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی در معاونت بهداشت برگزار شد

جلسه هماهنگی نظارت‌های لازم بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی در معاونت بهداشت برگزار شد

معاون فنی معاونت بهداشت، هماهنگی با مسئولان ادارات و سازمان‌ها به‌منظور انجام خود اظهاری وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مطابق چک‌لیست موجود و ارسال جمع‌بندی گزارش‌ها به معاونت بهداشت را خواستارشد.