لیست اخبار صفحه :1
نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه

نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه

نحوه نوبت دهی به مشتریان در آرایشگاه باید به گونه ای مدیریت شود که حداقل افراد در سالن انتظار حضور داشته باشند. نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه ها را در این فیلم می بینیم.

نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی در محل‌کار

نکات آموزشی فاصله گذاری اجتماعی در محل‌کار

یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که به آن فاصله گذاری فیزیکی نیز می‌گویند، هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می‌شود.

پیشنهادهای روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید

پیشنهادهای روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه

غافل ماندن از بچه‌ها، بی‌توجهی به آن‌ها و اولویت دادن به کارهای شخصی به خصوص کسانیکه در خانه دورکاری می‌کنند، می‌تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند؛ توصیه می‌شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند.